Savannah, taupe (Custom)

Savannah, taupe (Custom)